7. července 2013

Ivan Olbracht: Biblické příběhy


Biblické postavy, příběhy a podobenství se prolínají do mnoha literárních, malířských, sochařských i hudebních děl. Když v roce 1939 nabídlo nakladatelství Melantrich Ivanu Olbrachtovi, aby do připravované edice pro mládež upravil bibli, přijal s radostí. S neobyčejným mistrovstvím převyprávěl starozákonní děje o stvoření světa, o Adamovi a Evě, o Mojžíšovi, o potopě světa, babylónském zajetí, o Davidovi a Goliášovi, krásným slovem dal nahlédnout do moudrosti a poselství příběhů knihy knih.


 1. O stvoření světa 
  • Popis jednotlivých dní, a co který den Bůh stvořil.
 2. Adam a Eva
  • Eden, stvoření Adama, Bůh varuje Adama před jablkem. Adam je sám, proto Bůh stvoří Evu, objeví se had, navnadí Evu a ta sní jablko. Tím vlastně prozřeli, přichází trest: had se bude plazit po břiše, Evě, jako ženě, bude vládnout muž, Adamovi bude zlořečena země. Adam pojmenovává Evu jako matku země. Oba jsou z Edenu vyhnáni a přichází sem andělé (cherubíni). 
 3. Vražda Kainova
  • Kain žárlil, zabil Abela. Trest: "Země už ti plody nevydá." + nikdo ho nemůže zabít, sám se bude trápit bolestí a vinou.
 4. O potopě světa
  • Adam (930 let), Lamech (Kainův syn) má syna Noeho. Bůh je zhrozený situací na zemi, proto se rozhodne, že začne nový život. Pošle na zemi potopu, která trvá 40 dní a 40 nocí. Smiluje se jen nad Noem a jeho rodinou. Zároveň mu přikáže, aby postavil koráb a do něj dál pár od káždého zvířete. Koráb vypluje na horu Ararat, kde po 40 dnech vypouští holubici, aby zjistil, zda už je voda pryč. Na hoře také postavil Hospodinovi oltář. 
 5. O stavění věže a zmatení jazyků
  • Noemovi synové: Sam, Jam a Jachet se rozhodnou, že postaví město a věž, aby byli slavní. Hospodin byl touto pýchou rozhořčen, proto se rozhodl zmást jim jazyky, aby se nemohli domluvit a tím stavbu nemohli dokončit. Poté je Hospodin rozptýlil jako národy. Pabel=zmatení. Od té doby se místo věže a zmatení nazývá Pabel. 
 6. O zničení Sodomy a Gomory
  • Abram, Noemův vnuk se oženil se ženou Saraj, ale bohužel neměli děti. Jednou se objevili hosté a Abram je jako správný hostitel pohostil. Netušil ale, že hosté jsou samotný Hospodin a dva jeho andělé. Hospodin se chtěl Abramovi odvděčit a prorokoval Saraj syna. V Sodomě žije Lot, Abramův synovec. Ten vezme anděly k sobě a brání je před lidmi. Ti se mu chtějí odvděčit a poradí mu, aby s rodinou utekl. Hlavně se nesmí otočit. Při útěku se ale Lotova manželka otočila a proměnila se v solný sloup. Poté Hospodin vypálil Sodomu a Gomoru. 
 7. O velké poslušnosti
  • Hospodin prohlásil Abrama za Abrahama, "otce národů". Abraham měl syna Izáka. Hospodin nakázal Abrahamovi zkoušku věrnosti. Má jít do země Morija a na hoře zabít Izáka. Abraham souhlasí a na hoře chce zabít svého syna. Když už to téměř udělá, zastaví ho anděl a řekne mu, aby zabil berana a řekl, že to je krev Izákova.
 8. Prvorozenství za misku čočky prodané

Moje hodnocení:

 1. Zajímavě podané, ale v podstatě je odvyprávěn jen ten nejdůležitější děj a nic víc k tomu. 
 2. Líbila se mi spousta přechodníků ("vzav, vstanuv,...).
 3. Přímá řeč.
 4. Er-forma.
 5. Dobře se čte, ale je znát, že je to psáno jednoduchou, líbivou formou pro děti. Pro děti mládež určitě dobré na učení základní faktů z Bible, pro dospělé hodně slabé, ačkoli se třeba taky spoustu věcí přiučí. :)


Žádné komentáře:

Okomentovat